תקנון

Terms

תקנון

הקדמה
השימוש באתר, ובתכנים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. לפיכך, אנא קרא את התנאים הללו בטרם תעשה שימוש באתר ותוודא, כי הנך מסכים להם.
כללי
תקנון משפטי זה מסדיר את תנאי השימוש באתר שכתובתו www.restart4us.com (להלן: “האתר”) המופעל באמצעות סיון וולפוביץ ריסטרט , ח.פ. 041860685 (להלן: “מפעילת האתר”).
תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעילת האתר, לבין כל אדם המשתמש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן – “המשתמש”), בין באמצעות האינטרנט, ובין באמצעות אמצעי תקשורת אחרים.
למען הסר ספק מודגש – התנאים המסדירים את השירותים שמספקת מפעילת האתר, ואשר ייתכן ופרסומים או מידע אודות אותם השירותים מופיע באתר, כפופים להתקשרות נפרדת, בכתב, בין מפעילת האתר לבין הלקוח הרלוונטי, וזאת בכפוף לתנאים שיוסדרו באופן ישיר בין מפעילת האתר לבין הלקוח הרלוונטי. לפיכך אין לראות בתנאי השימוש באתר משום תחליף או התחייבות של מפעילת האתר למתן שירותים כל שהם, וכל מצג באתר אינו משום מצג ממצה או מחייב של מפעילת האתר.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי ליתן על כך הודעה מראש ו/או בכלל למשתמשים באתר.
למפעילת האתר מוקנה שיקול דעת בלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו ולהסיר כל תוכן או מידע מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אין לעשות באתר כל שימוש המהווה או עלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כל שהוא.
מפעילת האתר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר, על מנת לאתר מקרי הונאה ו/או שימוש לרעה באתר.
הצהרות המשתמש באתר
מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר, ומשקף את הסכמתו ואישורו של המשתמש לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.
המשתמש באתר מאשר כי השימוש באתר, מהווה הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר מפורטים במסגרת מסמך זה, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18.
המשתמש מתחייב להזין באתר פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר מלאים ונכונים, של המשתמש עצמו בלבד.
יובהר, שמסירת הפרטים והמידע, שהמשתמש יתבקש למסור, תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש בלבד.
המשתמש מאשר למפעילת האתר לשלוח אליו הודעה הכוללת את פרטי בקשתו ו/או כל הודעה אחרת הנוגעת לשירות המבוקש.
המשתמש פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות, כלפי כל נזק שיגרם לו, בין אם מדובר בנזק ישיר, ובין אם מדובר בנזק עקיף, משימוש באתר ו/או בכל מידע שיימסר לו.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע אשר מופיע באתר.
המשתמש מתחייב לפצות את מפעילת האתר על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלו במידע, או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.
מדיניות אספקת מוצרים
מפעילת האתר תשלח ללקוחותיה, אשר רכשו חופשות מאת מפעילת האתר, באמצעות אתר האינטרנט של מפעילת האתר, הודעה, באמצעות כתובת הדוא”ל שהזין הלקוח בהזמנתו באתר, עם פרטי החופשה שרכש מאת מפעילת האתר, התאריכים של החופשה, כתב שירות הרלוונטי, תנאי ביטול של החופשה שהוזמנה וכדומה.
מדיניות ביטול הזמנה
הזמנות אשר בוצעו דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן אחר המוגדר כ”עסקת מכר מרחוק” , ניתנות לביטול תוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת פרטי העסקה – לפי המאוחר מביניהם, מפעילת האתר תשיב לאורחת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספה, בניכוי 5% מערך ההזמנה או 150 ₪ לאורחת, לפי הנמוך מביניהם.

עד 30 ימים לפני מועד החופשה – דמי ביטול של 20% מערך ההזמנה.
עד 14 ימים לפני מועד החופשה – דמי ביטול של 80% מערך ההזמנה.
ביטול עסקה ייעשה באופן ובאמצעים המנויים בחוק, ויהיה כפוף לדמי הביטול, כאמור בחוק, ולמפורט בתנאים הכלליים, לפי העניין.
לצורך ביטול ההזמנה, נא לפנות למפעילת האתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני : restart.for.mom@gmail.com. אישור ביטול ההזמנה יתקבל באמצעות הודעה חוזרת.
בכל מקרה שבו מפעילת האתר תבטל את העסקה כתוצאה מכוח עליון , יוחזר הסכום ששולם בהזמנה, בניכוי דמי טיפול בשיעור 10% מסכום ההזמנה, והכל בכפוף לחוק.
כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם .

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה הרוחני של מפעילת האתר בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל, ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של מפעילת האתר.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, בסודות מסחריים, פטנטים, מידע סודי, מאגרי מידע אודות משתמשים, וכל זכויות קניין רוחני, מכל סוג שהוא, במידע אשר מופיע באתר, שייכים למפעילת האתר בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.
אם הנך סבור כי תוכן כל שהוא אשר התפרסם באתר פוגע בזכויותיך, הנך מוזמן ליידע את מפעילת האתר על כך מיידית, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר מופיעה במסמך זה, תחת הכותרת “פניות המשתמשים”.
הפסקת פעילות האתר
מפעילת האתר רשאית למנוע שימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא כל תנאי מוקדם.
מפעילת האתר רשאית לחדול, בכל עת, מהפעלת האתר, בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.
מדיניות הפרטיות
מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, ומתנאי השימוש באתר.
מפעילת האתר לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.
מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
המשתמש מביע את הסכמתו כי יבוצע תיעוד בשרתים של מפעילת האתר, באופן אוטומטי, של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותו ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותו, ולרבות כתובת ה – IP של המשתמש, המיקום שלו, וכן כל הדפים בהם ביקר.
במסירת פרטיו באתר, המשתמש נותן את הסכמתו להצטרף לרשימת הדיוור של מפעילת האתר ולקבל הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים ו/או שיחות טלפוניות, העונים על הגדרת “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, וזאת כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת למפעילת האתר.
דברי הפרסומת ישלחו אל המשתמש, לפי הפרטים שמסר למפעילת האתר.
מפעילת האתר רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, לצורך משלוח עלוני מידע ו/או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.
בכל עת, רשאי המשתמש באתר לדרוש ממפעילת האתר, לחדול מקבלת דברי פרסומת, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר מופיעה במסמך זה, תחת הכותרת “פניות המשתמשים”.
לידיעת המשתמש, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.
אבטחת מידע
באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט.
לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה).
אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כל שהיא לפעילותו התקינה של האתר.
המשתמש מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיו, בהתאם למדיניות הפרטיות, ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע.
קישורים
מפעילת האתר איננה אחראית על על קישורים לעמודים שונים באינטרנט, ככל ואלו יפורסמו באתר של מפעילת האתר , וכן איננה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים ו/או כתוצאה מהסתמכות על הקישורים.
פרסומות ומודעות
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפרסומות ו/או מודעות שיפורסמו באתר של מפעילת האתר מטעם צדדים שלישיים, ולא תישא בכל אחריות כלפי שירותים ו/או טובין שיוצעו מטעם צדדים שלישיים.
שימוש ב”עוגיות” (Cookies)
האתר יכול וישתמש ב”עוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, ולצורכי אבטחת מידע.
אם אינך מעוניין בכך, תוכל להימנע מכך על ידי “נטרול העוגיות”, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
“נטרול” העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.
פניות המשתמשים
פניות ושאלות בקשר לאמור בתנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, ולרבות לעניין הסרה מרשימת הדיוור של מפעילת האתר, וכן לנושאים אחרים, כגון קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר, ניתן לפנות למפעילת האתר אמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מפעילת האתר: restart.for.mom@gmail.com, וכן לפנות באמצעות משלוח מכתב לכתובתה הרשומה של מפעילת האתר: רח’ הפרדס 13, ירקונה 4591500.
דין וסמכות שיפוט
הדין שיחול על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר הוא הדין הישראלי בלבד, והסמכות לדון בכל מחלוקת שתתעורר תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
שונות
מפעילת האתר שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כאמור בתקנון זה.
מפעילת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של משתמש לאתר, אם יפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

דילוג לתוכן